Disclaimer

U bevindt zich op de website van IJsselmonde VoF., gevestigd te (3079 DB) Rotterdam aan de Gouderakstraat 55, KvK 24446067 Op de toegang tot en gebruik van deze website zijn de volgende gebruikersvoorwaarden, alsmede het Nederlands recht van toepassing. De gebruiker verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijk rechterlijk voorschrift nietig worden verklaard of vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van stand.

Copyright (auteursrecht)
Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, tekeningen, programma’s, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, tekeningen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van IJsselmonde VoF. en de met haar verbonden maatschappijen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Ongeautoriseerd gebruik is strikt verboden.

Het is de gebruiker van deze website toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van deze website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of website, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het vesturen ervan naar andere websites.

Linking en framing
Op diverse plaatsen op de website van IJsselmonde worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites. Dit betekent niet dat IJsselmonde de met haar verbonden maatschappijen verbonden zijn aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Het plaatsen van de koppelingen naar andere internetsites houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites. IJsselmonde heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites. Hoewel IJsselmonde ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante websites, zijn IJsselmonde, noch de aan haar verbonden maatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie.

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van IJsselmonde  bevindt, of via de link naar de website van IJsselmonde wordt gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

Verkrijgbaarheid en geschiktheid van producten/ uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
De enige informatie die IJsselmonde tijdens uw bezoek van de website verzameld en opslaat, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer de gebruiker contact opneemt met IJsselmonde, is IJsselmonde gerechtigd informatie zoals de naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die de gebruiker gezonden heeft, op te slaan. Alle persoonlijke informatie die aan IJsselmonde wordt toevertrouwd zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. IJsselmonde verzamelt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van uw verzoek.
De gegevens zullen niet worden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen. Voor toegang tot de gegevens die IJsselmonde  bewaart of voor wijziging van onjuiste informatie/ gegevens kan schriftelijk contact worden opgenomen met:

IJsselmonde Vof
Gouederakstraat 55
3079 DB Rotterdam
info@ijsselmonde.org

Wijzigen van de gebruikersvoorwaarden
IJsselmonde behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker is gebonden aan de gewijzigde gebruikersvoorwaarden. Om die reden dient de gebruiker periodiek de disclaimer te raadplegen.

Wijzigen van de website/ offline plaatsen van de website
IJsselmonde behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op een wijze die IJsselmonde geschikt acht en op het moment dat IJsselmonde daarvoor geschikt acht. IJsselmonde behoudt zich het recht voor om de site offline te plaatsen, dan wel delen daarvan, zonder voorafgaande in kennisstelling.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van Nederlandse wetgeving. Alle geschillen, welke daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd die naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van deze website, of door IJsselmonde verleende (vrijblijvende) diensten of uitgevoerde opdrachten mochten ontstaan, worden, met uitsluiting van de gewone rechter, beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de reglementen en statuten van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (AIBS) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Slechts ter keuze van IJsselmonde kan zij in afwijking van voornoemd lid opteren de opgemelde omschreven geschillen door de ingevolge de wet bevoegde overheidsrechter te laten beslechten.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop alsmede de door IJsselmonde al dan niet om niet verleende diensten,  met haar directe afnemers alsmede de eindgebruiker van het product, zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 30171023. U kunt een kopie van deze voorwaarden opvragen bij IJsselmonde.


 

Contactgegevens

Gouderakstraat 55
3079 DB Rotterdam
Tel: 010 - 482 37 85
info@ijsselmonde.org